Programi Unije 2014-2020

Programi Europske unije su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a.  Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projektu za ostvarivanje ciljeva EU politika.

U programskom razdoblju 2014-2020. Republika Hrvatska punopravno sudjeluje u sljedećim programima:

OBZOR  (eng. Horizon 2020. Programme)

ERASMUS PLUS  (eng. Erasmus + Programme) 

EUROPA ZA GRAĐANE (eng. Europe For Citizens Programme)

ZDRAVLJE ZA RAST (eng. Health for Growth Programme)

KONKURENTNOST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA  (eng. Competitiveness of enterprises and Small and Medium Entreprises - COSME)

POTROŠAČ (eng. Consumer Programme

PRAVOSUĐE  (eng. Justice Programme)

PROGRAM FISCALIS 2020  (eng. Fiscalis 2020. Programme)

KREATIVNA EUROPA (eng. CREATIVE programme)

HERKUL III  (eng. Hercule III Programme)

ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (eng. Employment and Social Innovation Programme - EaSi)