Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, osiguranja javnost rada, sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, te u tom smislu:

 • predlaže programsku razinu komunalnog održavanja (odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, prigodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), te sukladno tome predlaže visinu komunalne naknade;
 • prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zadar, predlaže mjere za njihov bolji rad te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture;
 • osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja;
 • utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša;
 • obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu (dezinsekcija i deratizacija, dimnjačarski poslovi sl.)
 • analizira uređenje prometa, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu;
 • brine o održavanju plaža (koje nisu koncesionirane) javnih zahoda, komunalne opreme;
 • izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama;
 • analizira cijene komunalnih usluga;
 • izdaje rješenja za plaćanje komunalne naknade i spomeničke rente;
 • vrši nadzor na provedbom odredbi komunalnog reda i dr. propisa iz djelokruga komunalnog redarstva (komunalno redarstvo);
 • nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, upravlja prometom i izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo)

 

PROJEKTI:

U okviru EU projekta Grow green (Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments – Program: HORIZON 2020) izrađen je Katastar zelenila za područje Arbanasi od Fontane na šetnici Karma do Punta Bajlo i Uvale Bregdetti.

KATASTAR ZELENILA GRADA ZADRA - Arbanasi

Više o projektu na http://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/grow-green-35.html

Vezane fotografije

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša