Održivo gospodarenje otpadom
Održivo gospodarenje otpadom

Od druge polovice 20. stoljeća, kao posljedica ubrzanog razvoja tehnologija i iskorištavanja prirodnih resursa bez kontrole, porastom broja stanovnika i njihovom koncentracijom u velike gradove, nametnuo se problem gomilanja otpada i nužnost rješavanja tog problema. 


Gospodarenje otpadom je djelatnost koja ima veliki gospodarski potencijal, ali i nadilazi svoju ekonomsku dimenziju i postavlja pred svakog čovjeka veliki zadatak – očuvati okoliš za buduća pokoljenja. Kako bismo postigli ciljeve definirane Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom, potrebno je poštivati red prvenstva u postupanju s otpadom:

  •          sprječavanje nastanka otpada,
  •          priprema za ponovnu uporabu,
  •          recikliranje,
  •          drugi postupci oporabe,
  •          zbrinjavanje otpada.

Gradsko vijeće Grada Zadra je, na svojoj sjednici od 1. ožujka 2018. godine, donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra, na razdoblje od šest godina.

 U sklopu kampanje pod sloganom „Pogodi pravi koš“ provodi se kontinuirano informiranje  i edukacija putem internet stranice pogodipravikos.hr

Sve informacije o lokacijama i građevinama za odvojeno prikupljanje otpada građani mogu pronaći na navedenim linkovima:

Interaktivna karta spremnika i građevina za komunalni otpad na području Grada Zadra

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

 

Divlja odlagališta građani mogu prijaviti na sljedeće kontakte:

Odsjek za komunalno redarstvo
tel: 023/208-125
E-pošta: komredarstvo@grad-zadar.hr

Odsjek za zaštitu okoliša
Tel: 023/208-120, 023/208-145
E-pošta: okolis@grad-zadar.hr

 

AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Sukladno članku 115. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili je upisana u Evidenciju kao sakupljač otpad ili kao oporabitelj bez dozvole ili kao trgovac koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.

Prije početka akcije potrebno je obavijestiti Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša o održavanju akcije, putem Obrasca za prijavu akcije prikupljanja otpada.

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku od osam dana od završetka akcije Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša dostaviti izvješće o provedenoj akciji putem Obrasca izvješća o provedenoj akciji prikupljanja otpada.

Obrasci se dostavljaju na e-mail: okolis@grad-zadar.hr

Kontakt telefon: 023/208-120 ili 023/208-145.