AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Pristojba: 9,29 eur državnih biljega
Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno,  poštom ili na e-mail: pisarnica@grad-zadar.hr

Upisnik izdanih autotaksi dozvola 2 (u privitku)