Kontakt- službenik za zaštitu osobnih podataka

 

 Grad Zadar s osobnim podacima ispitanika postupati će sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018) kojima se regulira zaštita osobnih podataka  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Grad Zadar prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite  podataka za ispitanike stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih  te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka nalaze se ispod ovog teksta.  

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu s podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni  podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Sve što ispitanik smatra ne primjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podatke od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi.

Službenika za zaštitu osobnih podataka mogu kontaktirati ispitanici u pogledu svih pitanja povezanih s obradom osobnih podataka na kontakte:

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, soba 74/II kat

Tel.broj: 023/208-175

E mail: zastita.osobnih.podataka@grad-zadar.hr

 

RELEVANTNI PROPISI:

 Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 Opća uredba o zaštiti podataka

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

 

 PREDLOŠCI OBRAZACA PODNOŠENJEM KOJIH ISPITANICI POKREĆU POSTUPKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA NALAZE SE U PRIVITKU.