Člankom 39. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) propisana je obveza donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, za razdoblje od pet godina, a koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

 

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za razdoblje od 2024. do 2028. godine (“Glasnik Grada Zadra”, broj 5/24 i 6/24), a koji je stupio na snagu dana 10. svibnja 2024. godine. Citiranim Planom utvrđene su i mikrolokacije, sredstva, djelatnosti, broj i rok dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Zadra, a koje dozvole se izdaju temeljem provedenog javnog natječaja. Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru, dok Odluku o prihvatu najpovoljnijeg ponuditelja na javnom natječaju donosi Gradsko vijeće.

 

Dozvola je upravni akt kojim se ovlašteniku daje vremenski ograničeno pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kojom se ne ograničava niti isključuje opća upotreba pomorskog dobra, a za obavljanje djelatnosti može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem, izvedena u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, prostornim planom i uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona.

 

Dozvola se može dati samo za obavljanje djelatnosti i korištenje pomorskog dobra manjeg značaja.

 

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru je gospodarski subjekt koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti i kojem je izdana dozvola na pomorskom dobru u skladu s odredbama Zakona i ovim Planom.

 

Red na pomorskom dobru, u smislu cjelovitog sustava mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra, propisan je općim aktom Grada, odnosno važećom Odlukom o redu na pomorskom dobru, a ovlašteni službenici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (pomorski redari) ovlašteni su i dužni obavljati nadzor nad provedbom tog akta i obavljati i druge poslove određene općim aktom kojim se uređuje red na pomorskom dobru.