Grb i zastava
Grb i zastava

ODLUKA O GRBU I ZASTAVI GRADA ZADRA 

Glasnik Grada Zadra broj 21/10

GRB

Grb Grada Zadra temelji se na povijesnom gradskom grbu, ima oblik poluokruglog štita u kojem je na crvenoj pozadini na konju vitez u zlatnom oklopu, gologlav, mladolikog lica, crnokos sa zlatnom aureolom oko glave (Sv. Krševan), u lijevoj ruci poludesno okrenut trokutasti štit (na srebrenoj podlozi crveni križ), u desnoj uzdignutoj ruci zlatno koplje sa zastavom polukružno vijorećom iznad glave konjanika, zastava srebrna sa crvenim križem, na kraju izrezana u tri repa, srednji nastavak crvenog križa, o pojasu zlatni mač u koricama, iza ramena plavi vijoreći plašt tri puta presavijen, crni konj u skoku, prednje noge u zraku presavijene, stražnje čvrsto oslonjene, oprema konja zlatna, sedlo konjanika crveno obrubljeno zlatom, iza konjanika srebrne zidine sa kruništem, u dnu ispod zidina valovito plavo more.

Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb čuva se u Državnom arhivu.

Gradski grb rabi se:

1. na službenim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ispred naziva jedinice lokalne samouprave,
2. na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Gradsko vijeće i  Gradonačelnik,
3. za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako to nije u suprotnosti s interesima Grada,
4. u službenim prostorijama Grada uz državni grb.

ODOBRENJE UPORABE GRADSKOG GRBA FIZIČKIM I PRAVIM OSOBAMA

Gradonačelnik donosi odluku o odobrenju uporabe gradskog grba fizičkim i pravnim osobama sukladno članku 5 točki 3.

Fizička ili pravna osoba podnosi Poglavarstvu obrazloženi zahtjev za uporabu gradskog grba.
Fizička ili pravna osoba uz zahtjev mora priložiti:

ZASTAVA

Grad ima zastavu i svečanu zastavu (gonfalon).

Zastava je plave boje, omjer dimenzija dužine i širine je 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se gradski grb izrađen u tehnici veza ili crteža specijalnim bojama za tkaninu. Visina grba je 2/3 visine zastave. Grb je obrubljen zlatnim obrubom 2c.

Unikatna svečana zastava (gonfalon) izraduje se od atlasa ili svile u tehnici veza, rabi se u svečanim prigodama. Dimenzije svečane zastave su 1,30 x 2 m. Pri dnu je dvostruko zarezana do 1/3 visine zastave,tako da zastava ima tri repa na kojima su uslikani ukrasni motivi sa škrinje Sv. Šime u Zadru. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama pri dnu zastave. U sredini nezarezanog dijela zastave nalazi se gradski grb obrubljen zlatom, a iznad grba zlatnim slovima upisano Grad Zadar. Ukrasnim štapom i vrpcama svečana zastava postavlja se na vertikalni jarbol uglavljen u postolje od kovanog željeza.

Gradska zastava ističe se:
1. prigodom obilježavanja Dana grada,
2. prigodom održavanja javnih skupova u Gradu, a u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,
3. prigodom održavanja sjednica Gradskog vijeća,
4. u drugim prigodama ako uporaba nije u suprotnosti ove Odluke i zakona.