Članak 3.
Informacije se raspoređuju u skladu s unutarnjim ustrojstvom Grada Zadra
na slijedeći način:

 • Informacije iz Ureda Grada i Ureda Gradonačelnika odnose se na:
  • aktivnosti gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, te njihovih članova;
  • međunarodnu i međugradsku suradnju Grada Zadra.
 • Informacije iz Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša
  odnose se na:
  • izradbu novih, te izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja;
  • uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju;
  • obveze i prava komunalnog doprinosa;
  • suglasnosti u postupku dobivanja lokacijske dozvole;
  • pripreme za izgradnju i izgradnju objekata kojima je investitor Grad Zadar
  • graditeljsku baštinu koju održava ili rekonstruira;
  • mjere za očuvanje kakvoće okoliša.
 • Informacije iz Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom
  odnose se na:
  • gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada
  • gospodarenje stambenim prostorima u vlasništvu Grada
  • gospodarenje neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada;
  • gospodarenje javnim površinama.
 • Informacije iz Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
  odnose se na:
  • standard i izvođenje komunalnih usluga i djelatnosti (čistoća, odvodnja, vodoopskrba, zelene površine, javna rasvjeta, održavanje groblja, dezinsekcija i deratizacija, komunalna oprema, prigodne dekoracije grada, dimnjačarstvo, tržnice, parkirališta);
  • djelovanje tvrtki koje obavljaju komunalne djelatnosti;
  • održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
  • komunalne poslove koji se obavljaju putem koncesije, odnosno ugovora o povjeravanju poslova;
  • organiziranje prometa na nerazvrstanim cestama;
  • poslove komunalnog redarstva;
  • poticanje razvoja poduzetništva;
  • poslovi civilne zaštite i zaštite potrošača.
 • Informacije iz Upravnog odjela za financije odnose se na:
  • poslove razreza i naplate gradskih poreza;
  • naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu;
  • izradu, kontrolu izvršenja i završni obračun Proračuna Grada Zadra;
  • knjigovodstvenu evidenciju imovine Grada;
  • osiguranje imovine.
 • Informacije iz Upravnog odjela za odgoj, školstvo, kulturu i šport
  odnose se na:
  • organizaciju predškolskog odgoja djece;
  • decentralizirane funkcije osnovnog školstva (održavanje zgrada osnovnih škola);
  • zadovoljavanje potreba građana u kulturi;
  • zadovoljavanje potreba građana u tehničkoj kulturi;
  • zadovoljavanje potreba građana u športu;
  • skrb o športskim objektima u vlasništvu Grada.
 • Informacije iz Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo odnose se na:
  • zaštitu životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba;
  • poticanja i potpore humanitarnim aktivnostima;
  • poslove zdravstvene i veterinarske zaštite, koji su posebnim zakonom prenijeti u djelokrug Grada (vikend dežurstva liječnika, zbrinjavanje pasa lutalica i sl.):
  • skrb o mladeži s posebnim potrebama;
  • prevenciju ovisnosti.
 • Informacije iz Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove
  odnose se na:
  • organizaciju i komunikaciju s mjesnom samoupravom;
  • radne odnose djelatnika gradske uprave;
  • održavanje poslovnog prostora gradske uprave i druge opće poslove.