Upravni odjel

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove pripreme prostorno planske dokumentacije, pripreme zemljišta za izgradnju, vezane za komunalni doprinos i druge poslove za koje je sukladno Zakonu o prostornom planiranju i gradnji nadležan Grad, a naročito:
 - procjene potreba izradbe novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebe pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradbu, te druge mjere značajne za izradbu i donošenje prostorno-planskih dokumenata,
- utvrđuje potrebu, razinu, izvore financiranja, te rok uređenja zemljišta na kojem je planirana izgradnja,
- priprema i uređuje građevinsko zemljište za izgradnju (prostorni planovi, projektna dokumentacija, izgradnja komunalnih objekata i uređaja i drugo),
- predlaže visinu komunalnog doprinosa,
- izdaje rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa i vrši prisilnu naplatu komunalnog doprinosa,
- izrađuje Izvješće o stanju u prostoru i predlaže Program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- vrši pripremu za izgradnju svih objekata kojima je investitor Grad Zadar, prati njihovo građenje, te obavlja primopredaju krajnjem korisniku,
- pribavlja akte za građenje za poslovne prostore u vlasništvu Grada,
- brine se o graditeljskoj baštini na način da je održava ili rekonstruira,
- obavlja poslove vezane za provedbu postupaka urbane komasacije, vođenja upravnih i sudskih postupaka iz svoje nadležnosti
- prati primjenu propisa i novih tehnologija te potiče i provodi mjere u području energetske učinkovitosti, uštede energije i primjenu novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije. 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja i poslove izdavanja  upravnih i neupravnih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja koji uključuju:
 - izdavanje lokacijskih dozvola i akata za građenje sukladno zakonu,
 - donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
 - potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
 - obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola sukladno zakonu,
 - izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
 - izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
 - potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
 - vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
 - vođenje evidencije o izdanim aktima,
 - izrada izvješća o radu odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela Gradske uprave,
 - vođenje podataka o zgradama i statističkih izvješća po posebnom propisu,
 - sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo čine:
Odsjek za ozakonjenje zgrada i ostale poslove
Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Odsjek za građenje
Odsjek za infrastrukturne građevine
Odsjek za prostorno uređenje
Odsjek za razrez komunalnog doprinosa i ostale poslove
Odsjek za izgradnju prometnog sustava  
Odsjek za energetsku učinkovitost 

KORISNI LINKOVI:
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE  
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE  
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE  
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
NACIONALNI PORTAL ENERGETSKE UČINKOVITOSTI  
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
- HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
- HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE  
- NARODNE NOVINE