Vezani dokumenti

Dokument Prijava pocetka gradenja[1].doc Dokument Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine[1].doc Dokument Zahtjev - lokacijska informacija[1].doc Dokument Zahtjev za ispravak greske u aktu[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole - novi[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[2][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde o zaprimljenom izvjescu nadzornog inzenjera[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju[1].docx Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan[1][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu do 15.02.1968. godine[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01.10.2007. godine[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu koja je izgradena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o podrucjima posebne drz[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[1][1].doc Dokument Zahtjev za klauzulu pravomocnosti[1].docx