PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA

 • Zakon o prostornom uređenju
  Narodne novine 153/13 
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (van snage od 01.01.2014.)
  Narodne novine 76/07pdf38/0955/1190/1150/12
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
  Narodne novine 29/8336/85 i 42/86
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
  Narodne novine 106/9839/0445/04163/04 i 9/11
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 
 • Narodne novine 116/0756/11
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
  Narodne novine 24/0819/10
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana 
  Narodne novine  135/10.)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  Narodne novine 12/1456/14
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru 
  Narodne novine 48/14
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  Narodne novine 55/14
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  Narodne novine 79/14
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
  Narodne novine 152/0849/1125/13
    
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 
  Narodne novine 118/09 
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  Narodne novine 114/10141/10  
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora  
  Narodne novine 126/10
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova
  Narodne novine 9/11

 

 

PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE

 • Zakon o gradnji
  Narodne novine 153/13
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (van snage od 01.01.2014)
  Narodne novine 76/07pdf38/0955/1190/11 , 50/12
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (van snage)

Narodne novine 69/09128/10136/1276/13

 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
  Narodne novine 1/98 
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  Narodne novine 98/99 29/03
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika
  Narodne novine 2/00
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  Narodne novine 32/1469/14
 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
  Narodne novine 6/00
 • Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
  Narodne novine 9/0099/02
 • Pravilnik o kontroli projekata
  Narodne novine 32/14
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  Narodne novine 53/02
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  Narodne novine 108/04
 • Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  Narodne novine 79/05155/0574/06
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  Narodne novine 78/13
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
  Narodne novine 89/06139/06
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  Narodne novine 117/0725/08, 69/1019/1340/14
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  Narodne novine 116/0756/11
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
  Narodne novine 24/08141/0923/11129/11109/1202/1465/14
 • Zakon o građevnim proizvodima 
  Narodne novine 76/1330/14
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  Narodne novine br 103/08
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
  Narodne novine 103/08147/0987/10129/11
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda  
  Narodne novine 113/08
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  Narodne novine 113/0889/09 
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
  Narodne novine 152/0849/1125/13 
    
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  Narodne novine 79/14
 • Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
  Narodne novine 43/09
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
  Narodne novine 45/09
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima 
  Narodne novine 33/1087/10146/1081/11100/11130/1281/13
 • Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
  Narodne novine 36/10135/11
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  Narodne novine 66/10
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  Narodne novine 66/10
 • Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva 
  Narodne novine 87/1023/11
  Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  Narodne novine 90/10111/1055/12
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora
  Narodne novine 126/10
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (van snage)
  Narodne novine 101/11
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  Narodne novine 98/12.)

 

 

PROPISI U VEZI OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (van snage)
  Narodne novine 90/11
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  Narodne novine 86/12143/13

 

Upute, objašnjenja i mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u vezi zakona i propisa možete pogledati na stranicama ministarstva.