Upravni odjeli

Ured za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, poslovnih ciljeva primjenom sustavnog discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja, koji uključuju:

- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljnog na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije,
- provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola,
- provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač, odnosno suosnivač Grad,
- upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,
- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnjih izvješća,
- praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjom reviziji,
- suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju,
- upozorava na moguće korupcijske rizike i predlaže mjere za njihovo otklanjanje