P O S L O V N I K

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

      Glasnik Grada Zadra, broj 6/22

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

      Glasnik Grada Zadra, broj 3/21

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

      Glasnik Grada Zadra br. 7/18

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

Glasnik Grada Zadra, broj 6/17

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

      Glasnik Grada Zadra br. 2/15

         _________________

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 13/09

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 3/13

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 6/14

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 9/14

 

 Odluke Gradskog vijeća-Glasnik Grada Zadra

 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA 

7. Javnost rada

Članak 95.

Rad Vijeća je javan. Javnost rada omogućava se izravnim prijenosom sjednica Vijeća putem interneta, putem medija sukladno članku 96. i nazočnošću građana odnosno predstavnika pravnih osoba sukladno članku 98. ovog Poslovnika. (Članak 95. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 30. svibnja 2014. godine, “Glasnik Grada Zadra”, broj 6/14)

Članak 96.

Radi osiguranja javnosti rada Vijeća, medijima se omogućuje pravovremeni uvid u materijale za sjednice Vijeća. Predstavnicima medija osigurava se nazočnost i odgovarajući uvjeti za praćenje rada sjednica Vijeća. Radi potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti o radu Vijeća odnosno o drugim poslovima od važnosti za građane grada Zadra, mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektroničke medije. Vijeće, odnosno radno tijelo obavještava javnost o svom radu, stavovima i odlukama koje je donijelo, kao i o temama o kojima je raspravljalo. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su zakonom izuzete od prava na uvid. (Članak 96. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 30. svibnja 2014. godine, “Glasnik Grada Zadra”, broj 6/14)

Članak 97.

(Članak 97. brisan, izmjena stupila na snagu 30. svibnja 2014., „Glasnik Grada Zadra“ broj 6/14)

Članak 98.

Građani i pravne osobe mogu pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice. Uz svoju pismenu najavu građani odnosno predstavnici trebaju navesti temu dnevnog reda za koju iskazuju interes. Sjednici može biti nazočno u pravilu do pet građana odnosno predstavnika, a ukoliko je broj prijava veći od pet, o broju građana i načinu izbora odlučuje predsjedništvo. Osobe iz stavka trećeg ovog članka, koje će biti nazočne sjednici dužne su predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku iskaznicu. (Članak 98. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 30. svibnja 2014. godine, “Glasnik Grada Zadra”, broj 6/14) Članak 99. Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Grada Zadra kojima se uređuje pravo na pristup informacijama. Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se službeniku za informiranje.