Snimka sjednice: https://www.youtube.com/watch?v=BQzeQQv2w1U&t=6418s

 

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku obavljanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

 -  AKTUALNI SAT –

2. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu

4. Prijedlog višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2024. -  2026. godine

5. Prijedlog Odluke o utrošku komunalne naknade u 2024. godini

6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2024. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2024. godinu

9. Prijedlog Programa javnih potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2024. godinu

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2024. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

12. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2024. godinu

13. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi ukupnog rezultata u 2023. godini

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu

17. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje - srpanj do prosinac 2023. godine

18. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Zadra

19. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za razdoblje od 2024. do 2027. godine

20. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama (IV) općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

23. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja uvale Bregdetti

        Cjeloviti materijal Prijedloga odluke o donošenju UPU uvale Bregdetti

24. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti

       Cjeloviti materijal Prijedloga odluke o donošenju UPU zone mješovite namjene Bregdetti

25. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana lučice “Vitrenjak”

26. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog – poslovnog naselja uz Murvičku ulicu u Zadru

27. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone srednje gustoće uz ulicu Nikole Tesle

28. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone veće gustoće uz ulicu Nikole Tesle

29. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Zadra

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Škabrnjska ulica)

31. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Ul. Vlatka Mačeka i dr.)

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra

33. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Druge Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća