Vezani dokumenti

Dokument Odluka o redu na pomorskom dobru.pdf Dokument ODLUKA o reklamiranju na podrucju Grada Zadra[2].pdf Dokument ODLUKA o dodjeli obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Zadra.pdf Dokument ODLUKA o sprjecavanju odbacivanja otpada na podrucju Grada Zadra.pdf Dokument ODLUKA o komunalnim djelatnostima[1].pdf Dokument Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima[3].pdf Dokument ODLUKA o odgodi dospijeca komunalne naknade.pdf Dokument Odluka o djelomicnom oslobodenju placanja komunalne naknade u djelatnostima pogodenim koronavirusom ( COVID -19).pdf Dokument ODLUKA o komunalnom redu.pdf Dokument Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf Dokument Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu[1].pdf Dokument ODLUKA o prekopavanju javnih povrsina i nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Zadra.pdf Dokument Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih povrsina i nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Zadra.pdf Dokument ODLUKA o komunalnoj naknadi.pdf Dokument Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf Dokument ODLUKA o nerazvrstanim cestama.pdf Dokument ODLUKA o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru[1].pdf Dokument ODLUKA o dopuni Odluke o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru.pdf Dokument Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru.pdf Dokument Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru[1].pdf Dokument Odluka o odredivanju i uredenju prometa na podrucju pjesacke zone Poluotok u Zadru (GGZ 5-18).pdf Dokument Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odredivanju i uredenju prometa na podrucju pjesacke zone Poluotok.pdf Dokument Lokacije pretovarnih mjesta Poluotok.pdf Dokument Odluka o korištenju Gata na Obali kralja Petra Krešimira IV.pdf Dokument Tigrasti komarac - Savjeti za uklanjanje legla.pdf Dokument Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova.pdf Dokument Plan dimnjacarskih podrucja - tekst.pdf Dokument Plan dimnjacarska podrucja - karta - kopno.pdf Dokument Plan dimnjacarskih podrucja - karta - otoci.pdf Dokument Cjenik dimnjacarskih usluga Glasnik Grada Zadra br. 3-14.pdf Dokument Odluka o nacinu uklanjanja dotrajalih,ostecenih i napustenih vozila.pdf Dokument Opci uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjacarskih poslova.pdf Dokument Dimnjacari koncesije 2022.-2026..pdf Dokument Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Zadra[1].pdf