Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, okoliš je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, te se zaštitom okoliša osigurava cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak su:

 • zaštita života i zdravlja ljudi,
 • zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, te očuvanje ekološke stabilnosti,
 • zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
 • zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
 • zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
 • sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
 • sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
 • trajna uporaba prirodnih dobara,
 • racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,
 • uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
 • poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracjiskih sposobnosti,
 • ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje,
 • napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,
 • održivo korištenje prirodnih dobara,
 • osiguranje i razvoj dugoročne održivosti,
 • unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Odsjek za zaštitu okoliša, obavlja poslove u području zaštite okoliša sukladno nadležnostima uređenim Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti zraka, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti prirode, te provedbenim propisima.