INCLUSIVE PLAY
INCLUSIVE PLAY

Naziv: Inclusive Play

Program: Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.

Prioritetna os: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Ukupna vrijednost projekta: 1.406.061,81 EUR

EU sufinanciranje: 1.195.152,54 EUR (85% sufinanciranje EU)

Fond: Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Trajanje: 01.03.2021. - 30.11.2023. (33 mjeseca)

Vodeći partner: Grad Zadar

Partnerstvo: Dječji vrtić Latica - Zadar, Grad Mostar i Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama 'Los Rosales' – Mostar

 

Opis projekta:

Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju.

U sklopu projekta predviđena je izgradnja senzoričkog parka koji će se smjestiti na području parka Vruljica - Zadar. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga. Senzoričkim parkom želi se stvoriti krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Pored toga održat će se i nekoliko panel diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju te će se organizirati studijsko putovanje, posjet inkluzivnom gradu kao primjer dobre prakse.

Predmetnim projektom predviđena je i nabava dodane opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koja će biti postavljane na području športsko-rekreacijskog centra Višnjik – Zadar s ciljem osiguravanja minimalne razine inkluzije djece s teškoćama u lokalnu zajednicu te dodatnog podizanja kvalitete života, sadržaja i usluga za najranjivije skupine našeg društva. Na cijelom području grada Zadra ne postoji inkluzivno igralište, adekvatan prostor koji prostorom i sadržajem odgovara osobama s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Instalacijom opreme na predmetnoj lokaciji osigurava se inkluzija na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture. Ovim se stvara sigurno i poticajno okruženje za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje.

Sve navedeno predstavlja dodanu vrijednost za sam projekt i višestruku korist za osobe s teškoćama u razvoju. Bez odgovarajuće dodatne podrške i usluga u području edukacijsko-rehabilitacijske, socijalne i zdravstvene skrbi osobe s teškoćama u razvoju nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja i razvoja, kao ni postići punu socijalnu inkluziju.

 

Uloge projektnih partnera: 

Grad Zadar vodeći je partner i koordinator odgovoran za cjelokupnu provedbu projektnih aktivnosti. Njegova je uloga upravljanje projektom i horizontalna organizacija projektnih aktivnosti. Grad Zadar ovim projektom doprinijet će povećanju kvalitete života i podizanju standarda socijalne skrbi za sve njegove građane kroz nove i inovativne metode i primjenom najmodernijih praksi. Osnovna aktivnost Grada Zadra odnosi se na izgradnju i opremanje višeosjetilnog parka Vruljica. Projekt se provodi s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za život i rast djece s invaliditetom i njihovih obitelji, približavajući Zadar perspektivi inkluzivnog grada.

Kao projektni partner, DV Latica bit će odgovoran za organizaciju radionica za stručnjake koji rade s djecom s teškoćama u razvoju. Nadalje, organizirat će radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju, a roditeljima će omogućiti da nauče nove metode i razviju nova iskustva koja će im pomoći u radu sa svojom djecom, a time i pridonijeti djetetovom razvoju i napretku. Zaposlenici vrtića bit će uključeni i u druge projektne aktivnosti poput prekograničnih panel diskusija, stručnih inputa za izradu edukativnih videa te sudjelovanja u volonterskim akcijama i studijskom posjetu planiranom u sklopu projekta.

Grad Mostar odgovoran je za koordinaciju projektnih aktivnosti partnera u Bosni i Hercegovini te za osiguravanje resursa za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.  Osnovna projektna aktivnost odnosi se na izradnju i opremanje višeosjetilnog parka Kantarevac, a njegovi stručnjaci sudjeluju u organizaciji prekograničnog panela, studijskog putovanja i volonterske akcije u Mostaru, zajedno s aktivnostima promocije i diseminacije projektnih aktivnosti.

Kao projektni partner, Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales" će biti odgovoran za organizaciju radionica za stručnjake koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju. Zaposlenici u Centru, kao i drugi ljudi koji su uključeni u rad "Los Rosales", bit će uključeni u druge projektne aktivnosti kao što su prekogranična panel diskusija, izgraditi terapijsku-senzornu sobu, nabaviti jedno vozilo – minibus prilagođen za prijevoz djece s teškoćama, te sudjelovati u volonterskim akcijama i studijskom putovanju.

Više o programu Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020. možete pronaći ovdje.  

Ova internetska podstranica pripremljena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Grada Zadra i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stav Europske unije.

Vezane fotografije

INCLUSIVE PLAY