Instrumenti financijske perspektive 2014.-2020.

Nakon 1. srpnja 2013., odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj postala je dostupna puno šira “lepeza” podprograma za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja.


Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund - ERDF) podupire jačanje ekonomskesocijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji kroz smanjenje ekonomskih razlika među NUTS2 regijamaNUTS je hijerarhijski sustav za identifikaciju i klasifikaciju prostornih jedinica za potrebe službene statistike u zemljama članicama Europske unije. Hrvatska je prema NUTS klasifikaciji podijeljena na Sjeverozapadnu, Panonsku i Jadransku regiju. Iako su podijeljene kao različite, jednako su nerazvijene.

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondoviPravila ERDF-a (hrv)  Zajedničke i opće odredbe o ERDF-u (hrv)


 

Kohezijski fond (KF)

Kohezijski fond (eng. Cohesion Fund - CF) je instrument namijenjen državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku (prema paritetu kupovne moći) u razdoblju 2008.-2010. bio niži od 90% prosjeka EU 27.

Zadaća je Kohezijskog fonda financiranje investicija u TEN-T prometnu mrežu i zaštitu okoliša uključujući i investicije u energetski sektor koje imaju pozitivan učinak na zaštitu okoliša (npr. investicije u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije). Kohezijski fond je u narednim godinama usmjeren na Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.  U razdoblju 2014.-2020. Kohezijski fond raspolaže ukupnim iznosom od 63 milijarde eura.

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)  Pravila za Kohezijski fond (hrv)


Europski socijalni fond (ESF)

Europski socijalni fond (eng. European Social Fund – ESF) je najvažniji europski financijski instrument za ulaganje u ljudski potencijal.

ESF promovira visoku razinu zaposlenosti i kvalitete radnih mjesta, pomaže geografsku i profesionalnu mobilnost radnika, brine o njihovoj prilagodbi promjenama, potiče i pomaže dostizanje visoke razine obrazovanja i obuke, promovira jednakost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, jača društvenu uključenost i pomaže borbu protiv siromaštva čime doprinosi prioritetima Europske unije u smjeru jačanja ekonomske, socijalne i prostorne kohezije. ESF posebnu pozornost pridaje ugroženim skupinama kao što su dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, migranti, etničke manjine, marginalizirane zajednice i ljudi koji se suočavaju s rizikom socijalne isključenosti.

U razdoblju 2014.-2020. ESF ima na raspolaganju nešto više od 80 milijardi eura

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo socijalne politike i mladih i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)  Pravila za Socijalni fond (eng)


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (eng. European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) instrument je koji podupire europsku politiku ruralnog razvoja, a koja čini drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike. Dugoročni cilj politike ruralnog razvoja je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatske promjene te uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

U razdoblju 2014.-2020. proračun EPFRR-a trebao bi iznositi 85 milijardi eura.

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)  Pravila za EPFRR (hrv)


Europski pomorski i ribarski fond (EMFF)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (eng. European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Fond se koristi za sufinanciranje projekata uz nacionalno financiranje. Svakoj zemlji članici se dodjeljuje dio ukupnog proračuna fonda (252,6 mil eura Hrvatskoj) na temelju veličine njegove ribarske industrije. Svaka zemlja izrađuje Operativni program u kojem obrazlaže kako namjerava potrošiti novac.

U razdoblju 2014.-2020. proračun EMFF-a iznosi 7,5 milijardi eura.

Više informacija potražite na straniciMinistarstvo poljoprivrede (uprava ribarstva) i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondoviUredba (hrv) Pravila za EMFF (hrv)