Sustav strateškog planiranja temelji se na aktima strateškog planiranja koje donose Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te na aktima strateškog planiranja koji su povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i korištenjem fondova EU.

Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je donijeti provedbeni program za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS koji vrijedi za predmetni mandat, te je isti donesen temeljem Odluke o donošenju Provedebenog programa Grada Zadra s datumom 31. prosinca 2021. godine. 

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva iz srednjeročnog akta strateškog planiranja, odnosno Plana razvoja jedinice lokalne samouprave, i čine poveznicu sa proračunom JLS.

Budući da je predmetni Plan razvoja Grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. u postupku izrade, Provedbeni program po donošenju navedenog akta uskladit će se sa istim, a sve sukladno odredbama članka 26. stavka 4. koji definira mogućnost revidiranja programa na godišnjoj razini.

U odnosu na navedeno, predmetni Provedbeni program izrađen je i usklađen u odnosu na hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja – Nacionalnu razvojnu strategiju RH 2030.