Integrirana teritorijalna ulaganja

Strategija razvoja urbanog područja Zadar 2021. - 2027.
Strategija razvoja urbanog područja Zadar 2021. - 2027.

  

Za prethodno financijsko razdoblje do 2020. godine, izrađena je Strategija razvoja urbanog područja Zadar koje čine 2 grada – grad Zadar i grad Nin te 13 općina: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi, Zemunik Donji.

 

Prijedlog EU regulative za financijsko razdoblje 2021. – 2027. predviđa povećanje izdvajanja sredstava EFRR-a za održivi razvoj na 8% od ukupne EFRR alokacije te kao preduvjet za korištenje ITU mehanizma i nadalje definira obvezu izrade teritorijalne strategije.

Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. 

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini. 

U skladu s objavljenim indikativnim prijedlogom Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., SRUP predstavlja:

  • akt u smislu članka 15. ZRRRH kojim se definiraju ciljevi razvoja za urbana područja
  • dokument u smislu članka 22. i 23. Prijedloga Uredbe EU 2018/0196 putem kojeg država članica pruža potporu integriranom teritorijalnom razvoju kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja;
  • akt strateškog planiranja povezan s korištenjem fondova EU u smislu članka 30. ZSSP-a koji se donosi za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom EU;
  • zajednički plan razvoja dvije ili više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 25. stavak 3. ZSSP-a kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Trenutno važeći Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koristi termin strategija razvoja urbanog područja (članak 15.), Zakon o sustavu strateškog planiranja koristi termin plan razvoja odnosno zajednički plan razvoja jedinica lokalne samouprave (članak 25.) i termin akti strateškog planiranja povezani s korištenjem EU fondova (članak 30.), dok prijedlog EU regulative koristi termin teritorijalna strategija.

Nositelj izrade SRUP-a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je grad koji je središte urbanog područja, odnosno Grad Zadar.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Zadra na svojoj je 31. sjednici održanoj 23. ožujka 2021. godine usvojilo Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, te je ista objavljena u Glasniku Grada Zadra br. 3/21. 

Temeljem Odluke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 16. svibnja 2023., (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-97) utvrđeno je Urbano područje Zadar kao jedan od 22 urbana područja, odnosno aglomeracija u kojem se primjenjuje ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Grad Zadar središte je urbanog područja u kojem se provodi ITU mehanizam, a u obuhvatu istog nalaze se i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Nin te Općine Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji. 

U prosincu 2023. godine sklopljen je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. g, kojim su definirana međusobna prava i obveze između sporazumnih strana vezano uz provedbu ITU mehanizma, popis ITU intervencija, odnosno popis postupaka dodjele bespovratnih sredstava koje će pripremiti i pokrenuti MRRFEU za pojedino urbano područje, vremenski plan provedbe ITU intervencija te indikativna alokacija koja će urbanom području biti na raspolaganju u okviru provedbe ITU mehanizma. Gradsko vijeće dalo je suglasnost za sklapanje predmetnog sporazuma usvajanje Odluke na 24. sjednici održanoj 29. studenog 2023. godine. 

Početkom prosinca 2023. g. je pokrenut i postupak savjetovanja s javnošću koji je okončan u siječnju 2024. godine, čime su se stekli uvjeti za daljnje korake propisane Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja, v.2.1 iz rujna 2023. te upućivanje Strategije sa popratnim dokumentima i prilozima na donošenje predstavničkom tijelu grada središta urbanog područja. 

Gradsko vijeće Grada Zadra usvojilo je SRUP i njegove provedbene akte te priloge na 27. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine. Predmetna odluka objavljena je u Glasniku Grada Zadra br. 4/24.