Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021.-2027. godine
Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021.-2027. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 03/13, 09/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20 i 3/21) i točke 2.3.2. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.1 od rujna 2023. Gradonačelnik Grada Zadra, dana 8.12.2023. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Konačni nacrt prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2021.-2027. godine.

 Konačni nacrt prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021.-2027. javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu prijedloga, primjedbi i mišljenja na Konačni nacrt prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2021.-2027. godine je od 11. prosinca 2023. do 11. siječnja 2024. godine.

Svoje doprinose savjetovanju s javnošću na Konačni nacrt Strategije moguće je dostaviti putem obrasca na e-mail adresu: upzadar@grad-zadar.hr .