•  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

       „Narodne novine“, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009 (1), 36/2009 (2),150/2011, 144/2012, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/2015 - ispravak, 123/2017, 98/2019 i 144/2020

•  Zakon o lokalnim izborima

       „Narodne novine“, broj: 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020 i 144/2020

•  Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

       „Narodne novine“, broj: 29/2019 i 98/2019

•  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

        „Narodne novine“, broj: 155/2002, 47/2010, 80/2010, 93/2011 i 93/2011

•  Zakon o savjetima mladih

       „Narodne novine“, broj 41/2014

•  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode  udruge

       „Narodne novine“, broj 26/2015