Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021.-2027.
Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021.-2027.

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) kojim se po prvi put ujednačava i uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama, odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Sustav strateškog planiranja temelji se na aktima strateškog planiranja koje donose Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te na aktima strateškog planiranja koji su povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i korištenjem fondova EU.

Plan razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz akata strateškog planiranja nacionalne i regionalne razine. Navedeno pretpostavlja nužno osiguravanje hijerarhijske usklađenosti strateških akata nižeg reda sa aktima višeg reda, odnosno Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (usvojena 5. veljače 2021. godine) te Planom razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021. do 2027. godine (u postupku izrade).

Obvezni sadržaj Plana razvoja utvrđen je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18), i obuhvaća kako slijedi:

  1. srednjoročnu viziju razvoja, usklađenu s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja,
  2. opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala,
  3. opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju,
  4. posebne ciljeve,
  5. popis ključnih pokazatelja ishoda (iz biblioteke pokazatelja) i ciljanih vrijednosti pokazatelja,
  6. terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi,
  7. indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja
  8. usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i
  9. okvir za praćenje i vrednovanje.

Temeljem članka 38. stavka 5. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnijelo je prijedlog za pokretanje postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenoga, Gradsko vijeće Grada Zadra na 2. sjednici održanoj dana 2. i 3. kolovoza 2021. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Odluka je objavljena u Glasniku Grada Zadra br. 7/21 od 10. kolovoza 2021. godine.