I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra
I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra