Grad Zadar objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi. Objava registra propisana je Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16) i Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 25/1385/15) te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", 101/17 i 144/20).

Od 1. siječnja 2018. godine Grad Zadar, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.