Odsjek za javnu nabavu priprema i provodi postupke javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 114/22) i postupke jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra" br. 10/23) koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

U Odsjeku za javnu nabavu obavljaju se sljedeći poslovi:
- izrada plana nabave te njegovih izmjena i dopuna
- priprema i izrada dokumentacija o nabavi prema zahtjevu upravnih odjela Grada Zadra
- objava i provedba postupaka javne nabave sukladno planu nabave
- pregled i ocjena ponuda 
- izrada prijedloga odluka o odabiru ili poništenju
- zaprimanje žalbi i davanje očitovanja na žalbe
- provedba postupaka jednostavne nabave
- vođenje registara sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma
- izrada analiza i izvješća o provedenim postupcima javne nabave
- praćenje zakonskih i drugih propisa iz područja javne nabave
- praćenje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Suda Europske unije.

 
POSTUPCI JAVNE NABAVE PO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Grad Zadar kao javni naručitelj objavljuje sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) jednake ili veće od 66.360,00 eura u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava male vrijednosti je:
            -  nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 26.540,00 eura, a manja od 221.000,00 eura
            - nabava radova čija je procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) jednaka ili veća od 66.360,00 eura, a manja od 5.538.000,00 eura.

Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova i to:
            - za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 221.000,00 eura
            - za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.538.000,00 eura.
Vrijednosti europskih pragova mijenjaju se svake dvije godine i obavijest o važećim vrijednostima europskih pragova tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.

Sve postupke po Zakonu o javnoj nabavi možete pogledati OVDJE

 
JEDNOSTAVNA NABAVA

Jednostavna nabava je postupak nabave roba, usluga i provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 26.540,00 eura te nabave radova procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) manje od 66.360,00 eura za koje nabave ne postoji obveza primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi te se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Grad Zadar je s ciljem podizanja transparentnosti nabave te podizanja tržišnog natjecanja digitalizirao proces jednostavne nabave te sve postupke jednostavne nabave obavlja putem aplikacije E-JEDNOSTAVNANABAVA.

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave trebaju se registrirati za pristup aplikaciji eJednostavnanabava na poveznici https://ejednostavnanabava.inzad.hr  

Sve postupke jednostavne nabave možete pogledati OVDJE


Plan nabave
Plan nabave za predmetne nabave čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a) donosi gradonačelnik za proračunsku godinu najkasnije 30 dana od dana donošenja proračuna.
Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Grada Zadra - Plan nabave Grada Zadra i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora
Za sve predmete nabave čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) veća od 2.650,00 eura Grad Zadar ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma.
Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Grada Zadra - Registar ugovora i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 


ZAKONI I PROPISI
Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 114/22)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" br. 65/17 i 75/20)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17, 144/20 i 30/23)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17 i 19/23)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave ("Narodne novine" br. 154/23)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 65/17)
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine" br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra" br. 10/23)

KORISNI LINKOVI
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske EOJN RH i "novi" EOJN RH
Portal javne nabave