Lokalni porezi

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23), Grad Zadar imao je mogućnost uvođenja slijedećih poreza:

  • Porez na potrošnju
  • Porez na kuće za odmor
  • Porez na korištenje javnih površina

Od navedenih poreza Grad Zadar odlukom propisao je porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3%, a plaća se na potrošnju alkoholnih pića ( vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada Zadra.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od  1,99 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, na cijelom području Grada Zadra. Kuća za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

U privitku se nalaze izvorna Odluka o porezima Grada Zadra, Narodne novine broj 137/22 i Glasnik Grada Zadra 12/22 i Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Zadra, koja je objavljena u Narodnim novinama broj 146/03 i Glasniku Grada Zadra 15/23.