Lokalni porezi

Prema Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) Grad Zadar imao je mogućnost uvođenja slijedećih poreza:

  • Prirez porezu na dohodak
  • Porez na potrošnju
  • Porez na kuće za odmor
  • Porez na korištenje javnih površina

Od navedenih poreza Grad Zadar propisao je prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 12%, a plaćaju ga obveznici poreza na dohodak na području Grada Zadra.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3%, a plaća se na potrošnju alkoholnih pića ( vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada Zadra.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od  1,99 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Zadra. Kuća za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

U privitku je Odluka o porezima Grada Zadra, koja je objavljena u Narodnim novinama broj 137/22 i Glasniku Grada Zadra 12/22.