Grad Zadar kao jedinica lokalne samouprave stječe prihode za obavljanje svojih djelatnosti s tri osnove: od udjela u zajedničkim porezima ( porezima koji se raspodjeljuju između države, županija, gradova i općina), iz vlastitih izvora, te od dotacija iz državnog proračuna.

Zajednički porezi su porez na dohodak i porez na promet nekretnina. Na ostvarenje ovih prihoda Grad nema utjecaja, već ih donosi Sabor RH. Ovi prihodi, prikupljeni na području grada Zadra raspoređuju se na državu, županiju i grad. Tako je udio Grada Zadra u prihodu od poreza na dohodak 60% i dodatno mu pripada 1,9% za financiranje osnovnog školstva, te 1% za financiranje vatrogastva. Od poreza na promet nekretninama Gradu pripada 80%.
Zajednički porezi sudjeluju u strukturi ukupnih planiranih prihoda Proračuna Grada Zadra s 39,65%.

Vlastiti izvori prihoda Grada su: gradski porezi (utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), prihodi od vlastite imovine, novčane kazne i oduzeta imovinska korist, upravne pristojbe i boravišne pristojbe, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za upotrebu javnih površina, drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonima. U vlastitim prihodima Grada najznačajniji su prihodi od vlastite imovine (zakupnina poslovnog prostora, najamnina stanova, prihodi od prodaje stanova i zemljišta), te komunalna naknada. Udio vlastitih prihoda u ukupnim planiranim prihodima Proračuna Grada Zadra iznosi 47,6%. Vlastiti su prihodi, dakle, najznačajniji izvor financiranja javnih potreba.

Dotacije iz državnog proračuna u ukupnim prihodima Proračuna Grada Zadra sudjeluju samo s 12,75 %.