Prihodi proračuna Grada Zadra

Grad Zadar kao jedinica lokalne samouprave stječe prihode za obavljanje svojih djelatnosti s tri osnove: od udjela u zajedničkim porezima ( porezima koji se raspodjeljuju između države, županije, gradova i općina), iz vlastitih izvora te od dotacija iz državnog proračuna.

Poreze dijelimo na zajedničke i lokalne poreze. Porez na dohodak je zajednički porez a udio Grada Zadra u prihodu od poreza na dohodak je  74% i dodatno mu pripada 1,9% za financiranje osnovnog školstva, te 1% za financiranje vatrogastva. Porez na promet nekretnina  je prihod Grada Zadra a plaća se po stopi od 3%.

Vlastiti izvori prihoda Grada Zadra su: prihodi od lokalnih poreza, prihodi od vlastite imovine, novčane kazne i oduzeta imovinska korist, upravne pristojbe i turistička pristojba, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za upotrebu javnih površina, drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonima. U vlastitim prihodima Grada značajniji su prihodi od lokalnih poreza,  vlastite imovine (zakupnina poslovnog prostora, najamnina stanova, prihodi od prodaje stanova i zemljišta), te komunalna naknada.

Lokalni porezi Grada Zadra su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuću za odmor. Na temelju Zakona o lokalnim porezima donesena je Odluka o porezima Grada Zadra kojom je utvrđena vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa, visina, način obračuna i plaćanje poreza.
Prihodi od pomoći odnose se na prihode od pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna, pomoći od međunarodnih institucija, pomoći od izvanproračunskih korisnika te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.