Proračun Grada Zadra za 2013. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu

Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu