JAČANJE STEM VJEŠTINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI – STEM COUNTY

Financiranje: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Nositelj: Grad Zadar

Partneri: 

Zadarska županija

Sveučilište u Zadru

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Muzej Vitenfabrikken

Vrijeme provedbe: od 15. srpnja 2022. do 14. travnja 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta: 966.407,85 EUR

Intenzitet potpore: 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna)

Projektom STEM COUNTY poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji. Navedeno će se ostvariti modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremiti će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji od kojih su neke na otocima, a neke u ruralnim krajevima. Učenicima osnovnih škola uključenih u projekt pružit će se  jednake mogućnosti za edukaciju u STEM području bez obzira na mjesto edukacije. Provedbom edukacija, sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, odlaskom na studijsko putovanje, 532 učenika i 58 učitelja će unaprijediti svoje vještine u STEM područjima. 

Više informacija o financijskom mehanizmu: https://eeagrants.hr

Više informacija o programu: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

ZAJEDNO ZA ZELENUKONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU

 

 

STRENGTHENING STEM SKILLS IN PRIMARY SCHOOLS IN ZADAR COUNTY – STEM COUNTY

Financing: Financial mechanism of the European Economic Area and the Kingdom of Norway

Program: Local Development and Poverty Reduction

Project Promoter: City of Zadar

Partners:

Zadar County

University of Zadar

Institution for the development of competences, innovations and specializations of Zadar County INOVAcija

Museum Vitenfabrikken

Time of implementation: from July 15, 2022. to April 14, 2024.

Total value of the project: EUR 966,407.85

Support intensity: 100% (85% donor funds and 15% state budget funds)

STEM COUNTY project will improve STEM skills of teachers and pupils in primary schools in Zadar County. This will be achieved by modernizing school facilities, raising the capacity of teachers, educating pupils and exchanging knowledge and experiences in STEM. By implementing project activities, 13 STEM classrooms will be equipped in primary schools in Zadar County, some of which are on the islands and some in rural areas. Primary school pupils involved in the project will be provided with equal opportunities for education in STEM regardless of the location of education. Through educational activities, participation in fairs, conferences and a study trips, 532 pupils and 58 teachers will strengthen their skills in STEM.

More information about the financial mechanism: https://eeagrants.hr

More information about the program: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

 

WORKING TOGETHER FOR A GREENCOMPETITIVE AND INCLUSIVE EUROPE