Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 1. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine,  je donijelo Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu.