Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora("Narodne novine", br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 141. i 145. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 23. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donosi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra.