Sukladno potrebama i Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu, Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području, želi potpomoći osnovne škole uvođenjem programa potpore logopeda stručnim službama.

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima te im je potrebno osigurati pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. Grad Zadar će realizirati program financiranjem plaće stručnog suradnika logopeda.

S obzirom kako se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra nastavlja se i tijekom školske 2023./2024. godine