Produženi boravak u osnovnim školama Grada Zadra
Produženi boravak u osnovnim školama Grada Zadra

          Produženi boravak je neobvezni oblik neposrednog odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvođenje i provođenje ovoga programa u osnovnim školama povjereno je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje i financiraju izvođenje programa. Program je prvi put realiziran u školskoj 2005./2006. godini, a provodio se u OŠ Krune Krstića u dvije odgojno-obrazovne skupine i u OŠ Petra Preradovića u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. Početkom školske 2010./2011. godine program produženog boravka uveden je u još dvije škole i to OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci, u svakoj u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. Nastavio se provoditi i u sljedećoj školskoj 2011./2012. godini. U školskoj 2013./2014. godini program se provodio za učenike prvih i drugih razreda u četiri škole u deset odgojno-obrazovnih skupina.
           U školskoj 2014./2015. godini program se provodi za učenike prvih i drugih razreda u šest škola i to: OŠ Krune Krstića u tri odgojno-obrazovne skupine, te OŠ Petra Preradovića, OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u dvije odgojno-obrazovne skupine i po jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u OŠ Šime Budinića i OŠ Bartula Kašića. U istim školama osiguran je jednak broj odgojno-obrazovnih skupina za školsku 2015./2016. godinu.           

           Pored navedenih 11 skupina u 2015./2016. godini, u školskoj 2016./2017. godini realizirano je provođenje programa produženog boravka u dodatne dvije skupine i to po jedna skupina u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića, a od početka školske 2017./2018. godine program se provodio u OŠ Krune Krstića i OŠ Stanovi u po tri odgojno-obrazovne skupine, u OŠ Petra Preradovića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Stanovi, OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića u po dvije odgojno-obrazovne skupine, te u OŠ Smiljevac u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini.Od početka školske 2018./2019. godine, zbog povećanog interesa roditelja, uvode se dodatne tri odgojno-obrazovne skupine, po jedna u OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac i OŠ Petra Preradovića, što čini ukupno 18 odgojno-obrazovnih skupina u 7 osnovnih škola. 

           U školskoj 2022./2023. godini program se provodio za učenike prvih i drugih razreda u devet osnovnih škola i to: OŠ Bartula Kašića u pet odgojno obrazovnih skupina, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Krune Krstića i OŠ Smiljevac u po četiri odgojne skupine, OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci u tri odgojne skupine, Katolička osnovna škola Ive Mašine u dvije odgojne skupine te OŠ Šimuna Kožičića Benje i Privatna osnovna škola u po jednoj odgojno obrazovnoj skupini što čini ukupno 31 odgojno-obrazovnu skupinu u 9 osnovnih škola.

        U skladu sa dostavljenim zahtjevima osnovnih škola, potrebe za organizacijom produženog boravka u školskoj 2023./2024. godini iskazale su: OŠ Bartula Kašića u šest odgojno obrazovnih skupina, OŠ Smiljevac u pet odgojno obrazovnih skupina, OŠ Šime Budinića, OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci, OŠ Petra Preradovića i OŠ Krune Krstića u po četiri odgojne skupine, OŠ Šimuna Kožičića Benje i Katolička osnovna škola Ive Mašine  u  po dvije odgojno obrazovne skupine i Privatna osnovna škola u jednoj odgojno obrazovnoj skupini, čime se postiže provedba programa produženog boravka u svim osnovnim školama na području Grada Zadra.

Program produženog boravka u školskoj 2023./2024. godini ustrojava se u:

 

OSNOVNA ŠKOLA

BROJ ODGOJNO–OBRAZOVNIH SKUPINA

OŠ Stanovi

4

OŠ Krune Krstića

4

OŠ Petra Preradovića

4

OŠ Šimuna Kožičića Benje

2

OŠ Šime Budinića

4

OŠ Smiljevac

5

OŠ Bartula Kašića

6

OŠ Zadarski otoci

4

POŠ Nova Zadar

1

KOŠ Ivo Mašina Zadar

2

UKUPNO SKUPINA

36

          Produženi boravak besplatan je za učenike, budući Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju sredstva za prehranu učenika.