Sufinanciranje vrtića drugih osnivača na području Grada Zadra

U cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe pored osnivanja vlastitih ustanova, Grad Zadar podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih vrtića.
Od listopada 2009. godine Grad provodi program sufinanciranja rada vrtića drugih osnivača s kojima sklapa
ugovor o sufinanciranju kojim su regulirana prava i obveze u svezi izvođenja redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa.
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10), ugovorom su uređena prava i obveze u pogledu zapošljavanja potrebnog
broja stručnih odgojitelja i ustroja odgojno-obrazovnih skupina.
Grad Zadar sufinancira izvođenje redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača i isplaćuje potporu u visini bruto plaće zaposlenog odgojitelja utvrđenu na način i u visini kako se utvrđuje bruto plaća odgojitelja u predškolskim ustanovama kojima je Grad osnivač.
Vrtići su obvezni
formirati krajnju cijenu prema roditeljima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno i osigurati preostala sredstva potrebna za ostvarenje redovitog programa predškolskog odgoja. Prilikom formiranja liste prioriteta za upis djece, vrtići su obvezni poštivati Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra koju donosi Gradonačelnik prije kraja tekuće pedagoške godine.
Na početku svake pedagoške godine vrtići dostavljaju Gradu popis djece po odgojno-obrazovnim skupinama, preslik potpisanog ugovora s roditeljima, te dokumentaciju za odgojitelje (ugovor o radu, prijave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja). Način korištenja proračunskih sredstava Grada
i ostvarivanje redovitog programa predškolskog odgoja i propisanih standarda prati Upravni odjel za odgoj i školstvo Grada Zadra.
Uvjeti i dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora o sufinanciranju:

  1. Popis djece po skupinama
  2. Broj odgojnih skupina
  3. Preslike ugovora vrtića s roditeljima
  4. Potvrde kojima se dokazuje da su oba roditelja u stalnom radnom odnosu
  5. Ugovor o radu s odgojiteljima
  6. Prijava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
  7. Dokaz o radnom stažu