I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra
I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra

GRAD ZADAR ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/14) Odbor za izbor i imenovanje podnosi Gradskom vijeću  I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra