J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika
J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

Temeljem odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/14), GRAD ZADAR, dana 11. siječnja 2020. godine, o b j a v l j u j e

 

J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

 1. Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zadra koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

 1. Savjet mladih Grada Zadra broji 11 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih Grada Zadra mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 1. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih.

 1. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika podnose se pismeno (na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranicama Grada Zadra, a može se preuzeti i u pisarnici Grada Zadra), sa slijedećim podacima:
 • naziv, sjedište i kontakt broj ovlaštenog predlagatelja
 • ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta ili boravišta kandidata za

člana savjeta mladih i njegova zamjenika

 • obrazloženje kandidature
 • životopis kandidata

    Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Kada je predlagatelj kandidature za člana savjeta mladih i njegovog zamjenika neformalna skupina mladih kandidatura mora, osim kontaktnog broja i podatka o kandidatu, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime, prezime, datum i godinu rođenja, adresu prebivališta i potpis).

 1. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
 • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke 3. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci te izvadak iz statuta ili opis djelatnosti iz koje je vidljivo da je predlagatelj ciljno i prema djelatnostima opredijeljen za rad s mladima i za mlade);

Predlagatelj – neformalna skupina mladih je dužna uz prijedlog priložiti:

 • popis s najmanje 40 mladih te njihovim podacima (ime, prezime, datum i godinu rođenja, adresu prebivališta i potpis).
 1. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

(Pod nepotpunim prijedlozima podrazumijevaju se prijedlozi koji uz kandidaturu za člana savjeta mladih ne sadrže i kandidaturu za njegovog zamjenika kao i odgovarajuću dokumentaciju).

 POSTUPAK IZBORA

 Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Nepotpune kandidature i one koje ne zadovoljavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Zadra.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 11 (jedanaest) kandidata.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 11 na rang listi najviše dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Grada Zadra.

 Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 26. siječnja 2021. godine na adresu:

 GRAD ZADAR

GRADSKO VIJEĆE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Zadar

Narodni trg 1,

s naznakom:

"Prijedlog kandidata za izbor članova  Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika"

NE OTVARATI