Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 11/19, 1/20, 9/20, 7/21 i 10/22), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 18. sjednici, održanoj dana 10. i 11. svibnja 2023. godine, donijelo je Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra 2023. godinu.

Program je objavljen u Glasniku Grada Zadra, broj 7/23, na sljedećoj poveznici: 

https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2023_GLASNIK%207.pdf#page=359