Upravni odjel za kulturu i šport obavlja poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture, uključujući i tehničku kulturu i šport.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- praćenje stanja u području kulture,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,
- predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada,
- praćenje rada i upravljanje u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima u kulturi kojima je vlasnik Grad,
- praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
- pružanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanja problematike korisnika proračuna Grada u kulturi,
- sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad,
- objedinjavanje i razmatranje predloženih projekata iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaganje njihovog prihvaćanja,
- sudjelovanje, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih,
- sudjelovanje s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- izrađuje godišnje i dugoročne programe korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente,
- poticanje i promicanje športa,
- poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u športu, raspodjeli sredstava proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, izradu kriterija za programiranje, način i uvjete raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna,
- vođenje brige o gospodarenju, održavanju, izgradnji športskih objekata od značaja za Grad,
- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- radnje na osmišljavanju i provođenju izvannastavnih školskih športskih aktivnosti,
- radnje na programiranju i provođenju športske poduke djece i mladeži u športskim školama,
- praćenje rada i upravljanje u trgovačkim društvima i drugim organizacijskim oblicima iz djelatnosti športa.