• Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2014. godinu
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini
  • Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (Narodne novine, broj 7/14), Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/13) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Zadra 24. ožujka 2014. godine donio je Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2014. godinu.

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (Narodne novine, broj 7/14), Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/13) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Zadra 24. ožujka 2014. godine donio je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini.

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (Narodne novine, broj 7/14), Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/13) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Zadra 24. ožujka 2014. godine donio je Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini.

Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2014. godini