Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2019. godini
Odluke i planovi rashoda osnovnih škola Grada Zadra u 2019. godini
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2019. godinu
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2019. godini
  • Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2019. godini