• Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2015. godini * 
  • Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2015. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine, broj 15/15), Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/14) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14), Gradonačelnik Grada Zadra 13. ožujka 2015. godine donio je Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2015. godinu.

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine, broj 15/15), Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/14) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14), Gradonačelnik Grada Zadra
13. ožujka 2015. godine donio je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2015. godini. *

 * Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdaje prethodne suglasnosti na planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Po dobivanju pisane prethodne suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine, broj 15/15), Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 16/14) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14), Gradonačelnik Grada Zadra 13. ožujka 2015. godine donio je Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2015. godini.