Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2012. godinu Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je na 28. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Zadra broj 15.