Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2012. godinu Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je na 35. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Zadra.