Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2013. godinu Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je na 36. sjednici održanoj 19. studenoga 2012. godine.
Program će se objaviti u Glasniku "Grada Zadra", a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.