Stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
Stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/18-01/03, Ur.broj: 2198/01-2-18-6, od 30. studenoga 2018.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 25. listopada 2018. godine (Klasa: 604-01/18-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-18-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,  

r a s p i s u j e N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2018./2019. godinu