Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

Tekst Odluke je u privitku.