Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Klasa: 340-01/16-01/552

Urbroj: 2198/01-8-18-24

Zadar, 02. srpnja 2018.

 

 

Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra, na temelju članka 160. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) te članaka 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), daje sljedeću

 

INFORMACIJU

o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije

- određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju

Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, Narodni trg 1, 23000 Zadar

 

Pravni temelj za provođenje postupka određivanja sadržaja strateške studije:

Postupak se provodi temeljem članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i članaka 7.-11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).

 

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija:

Strateška studija izrađuje se za Prometni masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija. Njegovi ciljevi i programska polazišta određeni su Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (KLASA: 340-01/16-01/552; URBROJ: 2198/01-2-18-21 od 27. lipnja 2018).

 

Grad Zadar nositelj je izrade Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta "Izrada prometnog masterplana Funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija" sklopljenog 10. studenog 2016. između Grada Zadra i Zadarske županije, Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o financiranju za projekt "Izrada prometnog masterplana Funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija" od 07.ožujka 2017. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta "Izrada prometnog masterplana Funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija" od 19. travanja 2017. nositelj izrade Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija.

Sažetak postupka određivanja sadržaja strateške studije

(redoslijed radnji i sudionici u postupku):

Tijelo nadležno za provedbu postupka provodi postupak određivanja sadržaja Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš sukladno člancima 7.-11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, kojom je u Prilogu I. propisan obvezni sadržaj strateške studije.

 

U postupku određivanja sadržaja strateške studije Zahtjev za dostavom mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se trebaju obraditi u Strateškoj studiji o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš upućuje se sljedećim sudionicima u postupku: 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za zaštitu prirode
 4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava vodnoga gospodarstva
 5. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 6. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 7. Ministarstvo zdravstva - Uprava za sanitarnu inspekciju
 8. Ministarstvo poljoprivrede
 9. Ministarstvo turizma
 10. Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel u Zadru
 11. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 12. Zadarska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
 13. Zadarska županija - Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
 14. Zadarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj
 15. Zadarska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
 16. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 17. Hrvatske ceste d.o.o.
 18. Hrvatske autoceste d.o.o.
 19. Županijska uprava za ceste Zadarske županije
 20. Liburnija d.o.o.
 21. HŽ Infrastruktura d.o.o.
 22. HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
 23. HŽ Cargo d.o.o.
 24. Hrvatske šume d.o.o.
 25. Zračna luka Zadar d.o.o.
 26. Lučka uprava Zadar
 27. Županijska lučka uprava Zadar
 28. Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
 29. Zavod za javno zdravstvo Zadar
 30. Grad Benkovac
 31. Grad Biograd na Moru
 32. Grad Nin
 33. Grad Obrovac
 34. Grad Pag
 35. Općina Bibinje
 36. Općina Galovac
 37. Općina Gračac
 38. Općina Jasenice
 39. Općina Kali
 40. Općina Kolan
 41. Općina Kukljica
 42. Općina Lišane Ostrovičke
 43. Općina Novigrad
 44. Općina Pakoštane
 45. Općina Pašman
 46. Općina Polača
 47. Općina Poličnik
 48. Općina Posedarje
 49. Općina Povljana
 50. Općina Preko
 51. Općina Privlaka
 52. Općina Ražanac
 53. Općina Sali
 54. Općina Stankovci
 55. Općina Starigrad
 56. Općina Sukošan
 57. Općina Sveti Filip i Jakov
 58. Općina Škabrnja
 59. Općina Tkon
 60. Općina Vir
 61. Općina Vrsi
 62. Općina Zemunik Donji
 63. Šibensko - kninska županija
 64. Ličko - senjska županija

 

Navedeni sudionici dostavljaju svoje mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka iz svojeg djelokruga za koje smatraju da ih je potrebno obraditi u Strateškoj studiji u roku od 30 dana od primitka Zahtjeva. Sukladno članku 9. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš, Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra organizira konzultacije koje će se održati 13. srpnja 2018. u 11:00 h konzultacije u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije nadležno tijelo dužno je osigurati i informiranje javnost, koja ima pravo dostaviti primjedbe i prijedloge na sadržaj Strateške studije.

Nadležno tijelo razmatra pristigla mišljenja i prijedloge i utvrđuje konačan sadržaj Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš te u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavom mišljenja donosi Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš.

 

Način očitovanja javnosti u postupku određivanja sadržaja strateške studije:

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Zadra i oglasnoj ploči Grada Zadra i Zadarske županije. Mišljenja i prijedlozi javnosti u vezi sadržaja Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš dostavljaju se unutar 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na KLASU 340-01/16-01/552. Mišljenja i prijedlozi zaprimaju se na adresu elektroničke pošte: Josip.Milic@grad-zadar.hr ili u pisanom obliku na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

Način informiranja javnosti o ishodu postupka:

Grad Zadar će Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš objaviti na svojoj mrežnoj stranici.