JAVNA RASPRAVA o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
JAVNA RASPRAVA o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

KLASA: 340-01/16-01/552

URBROJ: 2198/01-2-18-38

Zadar, 03. prosinca 2018.

 

Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove na temelju članka 23. stavka 3 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine 3/17), članka 12, stavka 1 točke 2 te članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) te Odluke o upućivanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrta prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na javnu raspravu (KLASA: 340-01/16-01/552; URBROJ: 2198/01-2-18-37 od 29. studenog 2018. godine) objavljuje početak

 


JAVNE RASPRAVE
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

 

1. Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Masterplana) započet će 11. prosinca 2018. godine i trajat će do 09. siječnja 2019. godine.

2. Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana moći će se izvršiti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

3. Sažetak Strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga Masterplana bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama: grad-zadar.hr i www.zadarska-županija.hr

4. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Masterplana održat će se 13. prosinca 2018. godine s početkom u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

5. Za vrijeme trajanja rasprave, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na slijedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • dostavom na e-mail adresu: eufondovi@grad-zadar.hr s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ ili s naznakom „Javna rasprava o nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.