Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Bokanjac i Silba - REZULTATI
OBAVIJESTI, REDOSLIJED RADNJI, OBRASCI

IZBORNO POVJERENSTVO

MJESNIH ODBORA

BOKANJAC I SILBA

U Zadru,  23. lipnja 2016.

O B A V I J E S T

Dana 23. lipnja 2016. u Glasniku Grada Zadra broj 7/16 objavljena je Odluka Gradskog vijeća Grada Zadra o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Bokanjac i Silba prema kojoj će se izbori održati dana

24. srpnja 2016. god.

Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Zadra odnosno 23. lipnja 2016.

Istom Odlukom  stavljena je izvan snage Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Bokanjac i Silba Klasa 026-01/16-01/01  Ur. Broj 2198/01-1-16-7 od dana 23. svibnja 2016. god. prema kojoj su se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Bokanjac i Silba trebali održati dana 3. srpnja 2016.

Stoga se sve donesene odluke  Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Bokanjac i Silba vezane za provedbu izbora na dan 03. srpnja 2016. stavljaju izvan snage.

                                                                Predsjednica Izbornog povjerenstva

                                                                             Jadranka Nižić-Peroš

 

Izborno povjerenstvo

mjesnih odbora Bokanjac i Silba

Kl: 013-01/06-03/03

Ur.br.: 599-16-1-2

Zadar, 23. lipnja 2016. god.

                                                                     O B A V I J E S T

Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Bokanjac i Silba koja je stupiti na snagu danom objave u „Glasniku Grada Zadra“ dana 23. lipnja 2016. godine

Izbori će se održati u nedjelju  24. srpnja 2016. god.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Bokanjac i Silba smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35.

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 153, fax: 292 - 220

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Bokanjac i Silba je svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati,

nadnevka 7. srpnja 2016. god. od 08,00 do 24:00 sati.

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti na www.grad-zadar.hr ili u Izbornom povjerenstvu za mjesne odbora Bokanjac i Silba.

Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na www.grad-zadar.hr. ;        

Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle

do 7. srpnja 2016. god. do 24:00 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora.

                                                                                       

                                                                             Predsjednica Izbornog povjerenstva:   

                                                                                       Jadranka Nižić - Peroš